Visit a HENDERSON Hospitality tent at:    Betlehem, PA     Ligonier, PA    Chesterfield (St. Louis), MO    Wilmington, NC    Aztec, NM    Ventura, CA     Richmond, VA     Salado, TX

Lords Prayer

(Scots Gaelic)

 

Ar n-Athair atha air nèamh,

Gu naomhaichear d’ainm.

Thigeadh do rìoghachd.

Dèanar do thoil air an talamh,

Mar a nìthear ar nèamh.

Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.

Agus maith dhuinn ar fiachan,

Amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

Agus na leig ann am buaireadh sinn;

Ach saor sinn o olc:

Oir is leatsa an rìoghachd,

Agus an cumhachd,

Agus a’ glòir.

Gu sìorraidh. Amen.