Visit a HENDERSON Hospitality tent at:    Greenville, SC    Costa Mesa, CA    Friendsville, MD    Modesto, CA    Glasgow, KY    Blairsville, GA    Prosser, WA    Wellington, OH    Vista, CA (San Diego)    Grandfather Mtn, NC    Athena, OR.    Gresham, OR

Lords Prayer

(Scots Gaelic)

 

Ar n-Athair atha air nèamh,

Gu naomhaichear d’ainm.

Thigeadh do rìoghachd.

Dèanar do thoil air an talamh,

Mar a nìthear ar nèamh.

Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.

Agus maith dhuinn ar fiachan,

Amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

Agus na leig ann am buaireadh sinn;

Ach saor sinn o olc:

Oir is leatsa an rìoghachd,

Agus an cumhachd,

Agus a’ glòir.

Gu sìorraidh. Amen.